Domov se zvláštním režimem byl založen v roce 2019 jako zcela nové zařízení z důvodu dlouhodobě nedostačující kapacity určené této cílové skupině. Své služby poskytuje v objektu bývalého infekčního a plicního oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Jedná se o třípodlažní budovu, která je v současné chvíli kompletně zrekonstruována. V rámci oprav došlo k celkové výměně elektroinstalace, inženýrských a vodovodních sítí. Byly provedeny opravy všech obytných místností a společných prostor, včetně výměny podlahových krytin. V roce 2015 bylo provedeno zateplení budovy, výměna střešní krytiny, oken a ústředního topení. Přestože se jedná o stavbu z roku 1930, je velmi prakticky a nadčasově řešena. Prostory, které nabízí, jsou vzdušné, prosvětlené a velmi prostorné. Každé podlaží má dvě venkovní terasy. Svojí polohou a technickým řešením má budova obrovský potenciál. Díky tomu lze uživatelům zajistit maximální komfort a servis. Ať už hovoříme o odborných zdravotnických službách poskytované Nemocnicí Strakonice, tak například zajištěním stravování dle specifických potřeb uživatele. Přízemí nabízí řadu místností a společných prostor a to nejen pro zázemí personálu, ale především je lze v budoucnu využít pro nejrozmanitější aktivizační činnosti všech cílových skupin. Přestože se zmiňovaný objekt nachází v areálu nemocnice, ta je obklopena zelení, kde je plánována zahrada určená pro odpočinek a relaxaci. Významným aspektem je pak poloha domova, který se nachází v samotném centru města Strakonic. Od listopadu 2021 došlo s ohledem na potřebnost služby k rozšíření kapacity domova o nových 27 lůžek. Původní budovu s 28 lůžky nazýváme budovou A. Nově vzniklá lůžka jsou ve vedlejší budově, taktéž v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. (budova Dětského centra) ve II. nadzemním podlaží. Hovoříme o budově B.

Ubytovací část se nachází v prvním a ve druhém nadzemním podlaží budovy A. Tato jsou zcela oddělena z důvodu poskytování služeb dvěma rozličným cílovým skupinám. Ubytovací část budovy B se nachází pouze ve II. nadzemním podlaží.

Celková kapacita domova činí 79 lůžek.


Poslání
Posláním domova je pečlivým výběrem poskytovaných služeb a individualizovanou péčí dosahovat nejvyšší kvality života každého uživatele.
Cílem péče je zaměřit naši pozornost na individuální potřeby jednotlivců v tom smyslu, jak bychom si přáli, aby o nás samotné bylo pečováno.


Cílová skupina je určena osobám v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky nebo způsob života, jež vedl ke konfliktu se společností, a které pro zdravotní stav a nesoběstačnost potřebují již pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Specificky se jedná o osoby s:

  • mentálním postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života, jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  • tělesným postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života, jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  • smyslovým postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života, jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  • chronickým onemocněním nacházející se v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života, jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  • duševním onemocněním nacházející se v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života, jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  • jiným postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života, jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
  • kombinovaným postižením nacházející se v krizové situaci, které jsou sociálně vyloučené pro dosavadní životní návyky či způsob života, jenž vedly ke konfliktu se společností, a které z důvodu jejich zdravotního stavu a nesoběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Služba bude poskytována nepřetržitě a je určena osobám ve věku od 18 let. Kapacita této cílové skupiny činí 24 lůžek.

Služba není určena:
• pro osoby mladší 18 let
• pro osoby s psychiatrickou poruchou (ve stavu), kdy mohou aktuálně ohrozit sebe i druhé
• pro osoby, které trpí vážným infekčním onemocněním, které se neslučuje s pobytem v sociálním zařízení

Okruh osob, kterým službu neumíme poskytnout:
• osobám, které nesplňují cílovou skupinu
• osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní odbornou zdravotnickou péči
• osobám s infekční nemocí, pro kterou nejsou schopni pobytu v sociálním zařízení
• osobám s duševními chorobami, které jsou bezprostředně ohrožující pro společné soužití s ostatními uživateli
• službu nelze poskytnout z důvodu nedostatečné kapacity

Při poskytované péči je maximální pozornost kladena na udržení co nejvyšší míry samostatnosti uživatele, což má jednoznačně vliv na jeho kvalitu života. Důležité je zmiňované bezpečné prostředí, které těmto lidem usnadňuje jejich život.

Ubytování
Budova A
Uživatelé jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s vlastním umyvadlem bez sociálního zařízení. Bezbariérové sociální zařízení se nachází vždy v těsné blízkosti pokojů. Pokoje jsou standardně vybaveny polohovatelnými lůžky, nočními stolky, stolem a židlemi, poličkami na drobné předměty, šatními skříněmi se zabudovaným trezorkem, připojením na internet, signalizačním zařízením.
Společné prostory
Na každém patře jsou dvě centrální koupelny, kuchyňka určená uživatelům k přípravě kávy či jednoduššího občerstvení, společná jídelna, aktivizační místnost, pracovna sester, technické a skladovací prostory, dále pak sklady lůžkovin či inkontinentních a rehabilitačních pomůcek.
V prvním nadzemním podlaží jsou navíc umístěny kanceláře sociálních pracovníků, administrativy, vrchní sestry a ordinace lékaře včetně ošetřovny.
V prvním podzemním podlaží se nacházejí skladové prostory, dále šatny, WC a sprchy personálu.
Bezbariérovost budovy je zajištěna výtahem.


Stravování
Domov poskytuje celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku, zásadám racionální výživy a zdravotnímu stavu uživatele. Strava je poskytována pětkrát denně formou tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dietní stravu určuje lékař. Strava je zajišťována prostřednictvím kuchyně Nemocnice Strakonice, a.s. a to formou tablet systému.

Zdravotní péče
Ošetřovatelská péče uživatele je zajišťována dle indikace ošetřujícího lékaře. Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotničtí pracovníci v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti. Lékařská péče je zajišťována lékařem, který do domova dochází dle stanovených ordinačních hodin. Lékařská péče je poskytována v rozsahu, který je podobný jako v případě osob žijících v domácím prostředí. Lékař není zaměstnancem organizace.
Pracovníci plně respektují to, že bydlení je především domovem uživatele. Veškerá podpora a pomoc je prováděna vždy citlivým způsobem a za přísných pravidel dodržování soukromí. Pracovníci zachovávají mlčenlivost o zjištěných skutečnostech a to i po ukončení pracovního poměru.

Důležitá informace pro žadatele o sociální službu: Služby nemohou být poskytnuty z důvodu plného obsazení kapacity zařízení!


Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
- ubytování
- úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy:
- zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- pracovně výchovná činnost,
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
- volnočasové a zájmové aktivity

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

g) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Volnočasové aktivity
Nedílnou součástí života v domově je nabídka volnočasových aktivit vycházející z aktuálního zdravotního stavu uživatele. Hlavním smyslem těchto aktivit je individuálně rozvíjet osobnost každého uživatele, které vedou k větší samostatnosti, k pocitu uspokojení a radosti z dosažených úspěchů.
Zlepšování komunikace je významnou složkou volnočasových aktivit. Náročným úkolem pracovníků je často porozumět uživateli, jeho obsahu mluveného slova, který je pro každého člověka velmi specifický. Dobrá komunikace spolehlivě vede k uspokojení jeho individuálních potřeb. Principem individuální podpory je vždy vycházet z aktuálního psychického, fyzického a zdravotního stavu, nálad a dalších specifických okolností uživatele.

Principy činnosti
Služby jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služby jsou poskytovány na základě vlastní žádosti dle principu svobodné volby. Při poskytování služeb jsou respektovány obecné principy poskytování sociálních služeb, kterými jsou důstojnost, úcta, respekt, lidský, profesionální, individuální a empatický přístup, soukromí osob, nezávislost, možnost volby, rovnost poskytování služeb, seberealizace, podíl na rozhodování a kontrola poskytování sociálních služeb.

Plánování a průběh sociální služby
Ve spolupráci s uživatelem je sestavován individuální plán péče, který obsahuje stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů, potřeb a průběh poskytované služby. Uvedené cíle jsou společně s uživatelem v pravidelných intervalech přehodnocovány a aktualizovány.
Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby. Smlouva obsahuje druh sociální služby, rozsah poskytování, místo a čas poskytování, výši úhrady za jednotlivé služby, způsob jejího placení, výpovědní důvody a lhůty, dobu platnosti a další doplňkové údaje.


O poskytnutí služby si zájemce žádá:
- písemně
- osobně

Formulář žádosti je k vyzvednutí přímo v domově, případně si jej může žadatel stáhnout na jeho internetových stránkách. Po telefonické domluvě je možné žádost zaslat na adresu žadatele.