Domov se zvláštním režimem byl založen v roce 2019 jako zcela nové zařízení z důvodu dlouhodobě nedostačující kapacity určené této cílové skupině. Své služby poskytuje ve třech budovách (budova A, budova B, budova C), které byly kompletně zrekonstruovány.

Budova A se nachází v objektu bývalého infekčního a plicního oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. Jedná se o třípodlažní budovu, která je v současné chvíli kompletně zrekonstruována. V rámci oprav došlo k celkové výměně elektroinstalace, inženýrských a vodovodních sítí. Byly provedeny opravy všech obytných místností a společných prostor, včetně výměny podlahových krytin. V roce 2015 bylo provedeno zateplení budovy, výměna střešní krytiny, oken a ústředního topení. Přestože se jedná o stavbu z roku 1930, je velmi prakticky a nadčasově řešena. Prostory, které nabízí, jsou vzdušné, prosvětlené a velmi prostorné. Každé podlaží má dvě venkovní terasy. Svojí polohou a technickým řešením má budova obrovský potenciál. Ubytovací část se nachází v prvním a ve druhém nadzemním podlaží. Ta jsou zcela oddělena z důvodu poskytování služeb dvěma rozličným cílovým skupinám. Přízemí nabízí řadu místností a společných prostor a to nejen pro zázemí personálu, ale především je lze v budoucnu využít pro nejrozmanitější aktivizační činnosti všech cílových skupin.

V listopadu 2021 došlo s ohledem na potřebnost služby k rozšíření kapacity domova o další lůžka. Nově vzniklá lůžka jsou ve vedlejší budově, taktéž v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. (budova Dětského centra). Hovoříme o budově B. Ubytovací část se nachází ve II. nadzemním podlaží.
I přestože se zmiňované objekty nachází v areálu nemocnice, jsou obklopeny zelení, určenou pro odpočinek a relaxaci. Významným aspektem je pak poloha domova, který se nachází v samotném centru města Strakonic.

Od října 2023 Kotva při strakonické nemocnici, z.s. navýšila kapacitu o dalších 27 lůžek. Jedná se o budovu C s místem poskytování v nedalekém Vacově, který je od Strakonic vzdálen přibližně 30 km. Ubytovací část budovy C se nachází v I. a II. nadzemím podlaží.

Snažíme se uživatelům zajistit maximální komfort a servis. Ať už hovoříme o odborných službách našeho pracovního týmu nebo o zdravotnických službách poskytovaných Nemocnicí Strakonice, tak o zajištění stravování dle specifických potřeb uživatele.

Celková kapacita domova činí 106 lůžek.

Poslání
Posláním domova je pečlivým výběrem poskytovaných služeb a individualizovanou péčí dosahovat nejvyšší kvality života každého uživatele.

Cílem péče je zaměřit naši pozornost na individuální potřeby jednotlivců v tom smyslu, jak bychom si přáli, aby o nás samotné bylo pečováno.Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení - osobám s Alzheimerovou a jiným typy demencí, díky nimž tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Službu poskytujeme nepřetržitě a je určena osobám ve věku od 27 let. Kapacita této cílové skupiny činí 28 lůžek v budově A, z toho 2 lůžka jsou vyčleněna pro osoby bez přístřeší, s chronickým onemocněním, osoby v krizi, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 27 lůžek je pak v budově B.


Služba není určena:

  • pro osoby mladší 27 let
  • pro osoby s otevřenou tuberkulózou
  • pro osoby, které trpí pohlavním onemocněním v akutním stádiu
  • pro osoby, které trpí vážným infekčním onemocněním, které se neslučuje s pobytem v sociálním zařízení

Okruh osob, kterým službu neumíme poskytnout:

  • osobám, které nesplňují cílovou skupinu
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní odbornou zdravotnickou péči
  • osobám s infekční nemocí, pro kterou nejsou schopni pobytu v sociálním zařízení
  • službu nelze poskytnout z důvodu nedostatečné kapacity

Při poskytované péči je maximální pozornost kladena na udržení co nejvyšší míry samostatnosti uživatele, což má jednoznačně vliv na jeho kvalitu života. Důležité je zmiňované bezpečné prostředí, které těmto lidem usnadňuje jejich život.

Ubytování
Služba je poskytována ve dvou samostatných budovách:

Budova A
Uživatelé jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s vlastním umyvadlem bez sociálního zařízení. Bezbariérové sociální zařízení se nachází vždy v těsné blízkosti pokojů. Pokoje jsou standardně vybaveny polohovatelnými lůžky, nočními stolky, stolem a židlemi, poličkami na drobné předměty, šatními skříněmi se zabudovaným trezorkem, připojením na internet, signalizačním zařízením.
Společné prostory
Na každém patře jsou dvě centrální koupelny, kuchyňka určená uživatelům k přípravě kávy či jednoduššího občerstvení, společná jídelna, aktivizační místnost, pracovna sester, technické a skladovací prostory, dále pak sklady lůžkovin či inkontinentních a rehabilitačních pomůcek.
V prvním nadzemním podlaží jsou navíc umístěny kanceláře sociálních pracovníků, administrativy, vrchní sestry a ordinace lékaře včetně ošetřovny.
V prvním podzemním podlaží se nacházejí skladové prostory, dále šatny, WC a sprchy personálu.
Bezbariérovost budovy je zajištěna výtahem.

Budova B
Uživatelé jsou ubytováni ve čtyřech jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC, dvou dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC, devět jednolůžkových pokojů a pět dvoulůžkových pokojů bez koupelny a vlastního WC. Těmto ubytovacím jednotkám jsou přilehlé dvě centrální koupelny a dostatečný počet toalet pro muže a ženy. Pokoje jsou standardně vybaveny polohovatelnými lůžky, nočními stolky, stolem a židlemi, poličkami na drobné předměty, šatními skříněmi se zabudovaným trezorkem, televizí, připojením na internet, signalizačním zařízením.
Společné prostory
Uživatelům je k dispozici kuchyňka určená uživatelům k přípravě kávy či jednoduššího občerstvení, společná jídelna, aktivizační místnost, pracovna sester, technické a skladovací prostory, dále pak sklady lůžkovin či inkontinentních a rehabilitačních pomůcek, kancelář sociálního pracovníka, pracovna staniční sestry a ordinace lékaře včetně ošetřovny. Nacházejí se zde také šatny, WC a sprchy personálu.
Celá budova je bezbariérová. Bezbariérovost je zajištěna výtahem. Za budovou je prostorná zahrada určená k relaxaci a odpočinku.

Stravování
Domov poskytuje celodenní stravování. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku, zásadám racionální výživy a zdravotnímu stavu uživatele. Strava je poskytována pětkrát denně formou tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dietní stravu určuje lékař. Strava je zajišťována prostřednictvím kuchyně GASTRO Provider s. r. o.

Zdravotní péče
Ošetřovatelská péče uživatele je zajišťována dle indikace ošetřujícího lékaře. Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotničtí pracovníci v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejich odborné způsobilosti. Lékařská péče je zajišťována lékařem, který do domova dochází dle stanovených ordinačních hodin. Dle potřeby lékař klienta navštěvuje na svém pokoji. Lékařská péče je poskytována v rozsahu, který je podobný jako v případě osob žijících v domácím prostředí. Lékař je zaměstnancem organizace.
Pracovníci plně respektují to, že bydlení je především domovem uživatele. Veškerá podpora a pomoc je prováděna vždy citlivým způsobem a za přísných pravidel dodržování soukromí. Pracovníci zachovávají mlčenlivost o zjištěných skutečnostech a to i po ukončení pracovního poměru.


Důležitá informace pro žadatele o sociální službu: Služby nemohou být poskytnuty z důvodu plného obsazení kapacity zařízení!

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zvláštním režimem se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
- ubytování
- úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy:
- zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC

e) aktivizační činnosti:
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

g) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Volnočasové aktivity
Nedílnou součástí života v domově je nabídka volnočasových aktivit vycházející z aktuálního zdravotního stavu uživatele. Hlavním smyslem těchto aktivit je individuálně rozvíjet osobnost každého uživatele, které vedou k větší samostatnosti, k pocitu uspokojení a radosti z dosažených úspěchů.
Zlepšování komunikace je významnou složkou volnočasových aktivit. Náročným úkolem pracovníků je často porozumět uživateli, jeho obsahu mluveného slova, který je pro každého člověka velmi specifický. Dobrá komunikace spolehlivě vede k uspokojení jeho individuálních potřeb. Principem individuální podpory je vždy vycházet z aktuálního psychického, fyzického a zdravotního stavu, nálad a dalších specifických okolností uživatele.


Principy činnosti
Služby jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služby jsou poskytovány na základě vlastní žádosti dle principu svobodné volby. Při poskytování služeb jsou respektovány obecné principy poskytování sociálních služeb, kterými jsou důstojnost, úcta, respekt, lidský, profesionální, individuální a empatický přístup, soukromí osob, nezávislost, možnost volby, rovnost poskytování služeb, seberealizace, podíl na rozhodování a kontrola poskytování sociálních služeb.


Plánování a průběh sociální služby
Ve spolupráci s uživatelem je sestavován individuální plán péče, který obsahuje stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů, potřeb a průběh poskytované služby. Uvedené cíle jsou společně s uživatelem v pravidelných intervalech přehodnocovány a aktualizovány.
Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby. Smlouva obsahuje druh sociální služby, rozsah poskytování, místo a čas poskytování, výši úhrady za jednotlivé služby, způsob jejího placení, výpovědní důvody a lhůty, dobu platnosti a další doplňkové údaje.
O poskytnutí služby si zájemce žádá:
- písemně
- osobně

Formulář žádosti je k vyzvednutí přímo v domově, případně si jej může žadatel stáhnout na internetových stránkách. Po telefonické domluvě je možné žádost zaslat na adresu žadatele.